Oppimisen edistäminen

Liikuntamotivaation lisääminen

Pelisäännöt sovitaan yhteisesti harrastajien kanssa harjoittelukauden alussa. Keskustelun tavoitteena on sitouttaa kaikki harrastajat toimimaan yhteisen tavoitteen eteen. Pelisäännöistä valitaan 1-2 merkityksellisintä asiaa, minkä eteen kaikki pyrkivät toimimaan.

Harjoituskerran tärkein tavoite on saada pelaaja mukaan myös seuraavalla kerralla.

Matalan kynnyksen toiminnassa voidaan mennä rohkeasti harrastajien ehdoilla. Harjoittelussa kuunnellaan pelaajia ja tehdään sitä, mikä on harrastajien mielestä kivaa.

Harrastaja kohdataan yksilönä ja harjoituksissa on aina aikaa kuunnella pelaajaa.

”Kaksi yhdessä toteutettua harjoitusta on parempi kuin neljä valmentajan johdolla tehtyä”.

Liikunnan perustaitojen ohjaaminen

Harjoitussuunnitelmat mukautetaan harrastajaryhmien osaamistason mukaiseksi. Ennalta suunnitellusta voidaan joustaa joko helpompaan tai haastavampaan.

Harjoitteet on rakennettava siten, että niissä on riittävästi vaihtelua, jota voidaan hakea esimerkiksi epätavallisilla alkuasennoilla, liikenopeuden muutoksilla, esteillä tai vaikeusasteen lisäyksillä.

Harjoituksissa pyritään käyttämään non-lineaarisen pedagogiikan ja differentiaalioppimisen keinoja.

Non-lineaarisessa pedagokiikassa huomio on ennen kaikkea lopputuloksessa, ei itse liikkeessä. Jokaisella on oma yksilöllinen tapansa saavuttaa haluttu lopputulos ja samaan tulokseen voidaan päästä useaa eri reittiä.

Differentiaalioppimisella tarkoitetaan taidon oppimista erilaisten ärsykkeiden ja kokemisen kautta, jossa annetaan tila oppijan omalle ajattelulle löytää paras mahdollinen tilanteeseen sopiva ratkaisu. Harjoitteet tukevat toisiaan, mutta suoritustapa vaihtuu.

Tavoitteena ei ole tehdä suoritusta tiukkaan ennalta määrätyllä tavalla (keilan kiertäminen tietyltä puolelta, käännös, jne.) vaan löytää jokaiselle oma yksilöllinen ja tilanteeseen paras ratkaisu, ellei se ole harjoitteen kokonaisuuden kannalta oleellista.

Harjoittelun ohjaaminen oppimisen alkuvaiheessa

Yleisten käyttäytymissääntöjen ja toimintojen opettaminen ja tutustuminen jääharjoitteluun. Oikean tasoryhmän löytäminen harrastajalle (LKK/EH, taso-/ikäryhmät).

Alkuvaiheen harjoittelussa tavoitteena on saada harrastaja mukaan myös seuraavalla kerralla. Harrastajan yksilöllinen huomiointi, kannustaminen ja keskustelu ovat avainasemassa tavoitteen saavuttamisessa. Harjoittelussa painotetaan tekniikkoihin tutustumista.

Harjoittelun ohjaaminen oppimisen harjoitteluvaiheessa

Harjoittelu tapahtuu kausisuunnitelman ja valmentajien harjoitussuunnitelmien mukaisesti. Lajitaitoja kehitetään erilaisilla, monipuolisilla ja hauskoilla harjoitteilla. Pallot, renkaat ym. apuvälineet ovat harjoittelun tukena àOppia hauskuuden merkeissä.

Harjoitteluvaiheessa voidaan käyttää apuna rastikoulutusta, jolloin harjoitteisiin saadaan lisää toistoja ja pienemmät osallistujaryhmät per harjoite. Lisäksi erilaiset taitoradat ovat sekä harjoittelun että taitojen havainnoinnin tukena.

Oppimisen harjoitteluvaiheessa painotetaan tekniikoiden toistamista.

Harjoittelun ohjaaminen lopullisessa taitojen oppimisen vaiheessa

Harjoittelukauden lopulla lajiharjoitteita tehdään yhdistettynä toisiinsa. Harjoitteet voivat suunnitelman mukaisesti sisältää mm. erilaisia pelejä muuttuvassa ympäristössä ja erikokoisilla kentillä.

Harjoitteluvaiheessa tehtyjen taitoratojen käyttö ja kisailu oman osaamistason havainnoinnin apuna.

Harjoittelussa painotetaan tekniikoiden toistamista ja niiden soveltamista.

Palautteen antaminen

Palautteessa painotetaan harrastajan oman suorituksen itsearviointiin.

Palaute on pyrittävä antamaan riittävän lyhyesti ja kannustavasti heti harjoitteen päätyttyä, ei kesken suorituksen.

Pelaajalle on annettava itselle aikaa kertoa miten meni, miltä tuntui, jne.

Omatoimisen harjoittelun tukeminen

Harrastajia kannustetaan omatoimiseen harjoitteluun ja monipuoliseen liikkumiseen.

Easy Hockey -toiminnan yksi keskeinen ajatus on jääkiekon harrastaminen myös toisena tai kolmantena lajina ja mahdollistaa monipuolinen liikkuminen.