Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä (jäljempänä seura)

Ugly Ducks Hockey ry

Suvantotie 5

13300 Hämeenlinna


Rekisterin nimi

Ugly ducks Hockey ry jäsenrekisteri


Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterin pitäminen perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, mm. Henkilötietolaki ja EU:n tietosuoja-asetus. Henkilötietojen säilyttäminen ja käsittely perustuu erityisesti jäsenen ja seuran väliseen jäsenyyssuhteeseen, kun jäsen on täyttänyt jäsenilmoituksen.


Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä tai tämän valtuuttama yhteistyöosapuoli käyttää rekisteröidyn tai jäseneksi hakeneen henkilötietoja lainsäädännön puitteissa seuraaviin tarkoituksiin:


Jäsenyyssuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden tarjontaan sekä toimitukseen.

Maksujen lähettämiseen sekä niiden seurantaan, valvontaan ja perintään.


Seura käyttää suomalaista Nimenhuuto.com –palvelua joukkueiden tapahtumista (esim. harjoitukset) tiedottamiseen ja tapahtumiin ilmoittautumiseen.

Tätä varten Nimenhuuto.com käsittelee osaa seuran henkilötiedoista. Käsiteltävät tiedot on listattu Nimenhuudon sivustolla.

Nimenhuudossa olevat tiedot on huolellisesti suojattu palvelun tietosuojaselosteen mukaisesti.


Rekisterin sisältö

Rekisteröidyn tiedot rekisterissä:


Etu- ja sukunimi

Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)

Henkilötunnus

Pelipassitiedot

Pelinumerotiedot

Terveyteen liittyviä rekisterinpitäjälle erikseen ilmoitettuja tietoja

Valokuvauslupatiedot

Sukupuoli

Rekisterinpitäjän digitaalisten palvelujen käyttöä koskevat tiedot

Jäsenmaksutiedot

Alaikäisten rekisteröityjen osalta lisäksi

Rekisterinpitäjälle ilmoitettujen huoltajien nimi- ja yhteystiedot sekä laskutustiedot

Yritysten edustajista lisäksi

Titteli ja/tai työnkuvaus


Säännönmukaiset tietolähteet

Suurin osa tiedoista saadaan rekisteröidyltä tai alaikäisen osalta huoltajalta jäsen- ja sidosryhmäsuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista ja lomakkeista, joiden avulla henkilö käyttää palvelujamme.

Rekisterinpitäjä saa henkilötietoja myös viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä sekä julkisista tietolähteistä.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jäljempänä toisin mainita.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppanille tai palveluntarjoajalle, mikäli rekisteröidylle toteutettava palvelu sitä vaatii.

Mikäli henkilötietojen käsittely vaatii tietojen luovuttamista kolmannelle osapuolelle, tietoja käsitellään ajantasaisen henkilötietolain mukaisesti.


Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Rekisterinpitäjä voi jakaa rekisterinpitäjän tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja harkintansa mukaan muille kyseisen tapahtuman osallistujille, mikäli se on tapahtuman luonteen vuoksi tarkoituksenmukaista.

Rekisterinpitäjä voi jakaa henkilötietojasi palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle.

Rekisterinpitäjä voi jakaa henkilötietoja tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli jäsenelle toteutettava palvelu ei edellytä osittaista ulkoistamista palvelun tarjoamiseksi.

Ugly Ducks Hockey ry ei myy henkilötietoja kolmansille osapuolille.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat suojattu palveluntarjoajan toimenpitein, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Tietoihin pääsy on erikseen rekisteriin käyttöoikeuden saaneilla todennettavissa olevilla henkilöillä.


Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista.